Europan 10

Europan 10
Allmän arkitekttävling, Mora

Det övergripande temat för tävlingen var denna gång ’Inventing urbanity’.

Förslagets mål är att skapa ett bostadsområde med gröna förtecken, en publik park som kan fungera för evenemang samt rymma Vasaloppets verksamhet en gång per år, integrera området med Mora centrum och omgivande områden, samt att koppla det framtida planerade resecentret till Mora centrum och området.

Europan10_01
Europan10_03

För att tillgodose behovet av en större evenemangsyta för Vasaloppet anläggs en park mot europavägen som passerar igenom området, i direkt anslutning till målområdet för Vasaloppet. Parken ansluts till det befintliga grönstråket som fortsätter längs vägen in mot Mora centrum och bildar en sammanhängande park längs vattnet.

Tomten är omgärdad av vägar på alla sidor. Grönytor används som zoner runt de föreslagna bostäderna för att kompensera för tomtens trafikutsatta läge. Ambitionen har varit att skapa ett urbant boende med mycket grönska där man inte drar en skarp linje mellan stad och landskap.

I anslutning till målgången av Vasasloppet placeras ett ’eventtak’ där funktioner till Vasaloppets kan inhysas och marknader kan hållas. Taket har en veckad form som är klädd med solceller som förser bostadsområdet med el och fungerar som en entré till Mora.
Bostäderna är enkla i sin utformning. En grundform som kan varieras för att tillgodose olika behov. Varje bostad har tillgång till ett eget växthus. Ett utrymme som bostaden kan växa in i eller stängas till beroende på årstid. Bostadsformen ramar in uteplatsen för att skapa ett skyddat microklimat i bostadens närhet.

Husen är utformade för att behöva en minimal tillförsel av externa resurser för uppvärmning. Den extra energi som erfordras kommer från stadens fjärrvärmenät. Växthuset ger bostaden en förlängd utomhus-sässong samt används för att värma upp bostaden vår och höst. Överskottsvärme ventileras bort i överkant enligt skorstensprincipen. Solavskärmning har integrerats i utformningen på ett sätt som tillåter solinfall vintertid och skärmar av sommartid.