Järva begravningsfält

Utformning av ny begravningsplats på Järvafältet i Stockholm
Allmän arkitekttävling
Placering — hedersomnämnande

Utgångspunkten för utformningen var platsens natur och dess förutsättningar. Att underordna sig naturen och låta dess förutsättningar generera utformningen; sträckningen av stigar, placering av begravningsplatser etc. Det var ett programkrav att utforma en väl fungerande begravningsplats samtidigt som området även skall kunna utnyttjas som ett rekreationsområde för Tensta och Husby. Gravplatsen har organiserats så att toppen på kullen är en resurs som är till för alla – besökare av begravningsplatsen såväl som upptäckare intresserade av en utblick över landskapet.

Ambitionen har varit att skapa ett begravningsfält som är en del av ett större sammanhang. Landskapet inom området för begravningsfältet innehåller samma vegetation som resten av Järvafältet. Området gallras endast ut lokalt för att bilda öar av vegetation med emellan liggande gräsbevuxna öppna ytor. De stora vidderna och de långa siktlinjerna är ständigt närvarande när man rör sig i området. Gravfälten är placerade på, de av människan gjorda, platåer som ligger runt omkring kullen. Gravarnas placering följer topografin på dessa platåer och omsluts av gräs.

Belysningen svajar i vinden, som ett med naturen. De lever ett eget liv och sprider sig runt kullen i ett eget mönster. Armaturerna ger ifrån sig ett ett rundstrålande ljus som lyser upp både stigar och vidare ut på ömsom sidor. Varje ljuskälla är placerade på en drygt två meter hög böjbar metallstång.

Entréerna till området är placerade i tävlingsområdets periferi, i början på respektive angöringsväg till begravningsfältet. De är utformade som enkla markeringar i mark, inga avgränsande murar finns. De bildar tillsammans med sträckan man färdas fram till gravfältet respektive entré.

Genom området har en serie stigar anlagts. Några nya och några utbyggnader av redan etablerade rörelsemönster i området. Kraven på tillgänglighet har styrt dragningen av angöringsvägar upp längs kullens sluttningar till gravfältet.

Kring kullen är tre stycken byggnadsverk placerade. Tre stycken höga genombrutna konstruktioner med en utformning som för betraktaren förbi religionstillhörighet. De har givits en hög höjd för att fungera som kännetecken för området på håll och för att tillsammans binda ihop hela begravningsfältet runt omkring kullen. Två av dem är helt genombrutna. Där är man som besökare exponerad för väder och vind. En har givits ett inre klimatskal i glas för att skydda besökaren från de yttre elementen. Byggnaderna lyser likt lyktor efter mörkrets infall.

Förslaget omnämns i DN den 10/3 2010.

jarva_02